symbool

titel volkhogeschool
TER POPULARISERING VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
afdeling Oostende
51e jaarprogramma
symbool

Rode driehoek

Drie op de vier Vlamingen en vijf op de zes Belgen stemden bij de laatste regionale verkiezingen niet op extreem-rechts. En dat vergeten we wel eens. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) wil deze overgrote meerderheid een stem geven. Daarom heeft de HVV een campagne gestart “Kwestie van overleven. Geen stem voor extreem-rechts”. Een informatiefolder met argumenten (zie verder) en de rode driehoekpin moeten het publiek stimuleren tot meer actief burgerschap. De campagne focust op het behoud van onze rechten en vrijheden.

“De drager van een Rode Driehoek profileert zich als een gesprekspartner voor gelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid. Deze gesprekspartner staat open voor een opbouwend gesprek dat ingaat tegen verzuring, onverdraagzaamheid en racisme”, vertelt Björn Siffer, woordvoerder van HVV.

ARGUMENTEN:
Het recht op een goede job met levenskwaliteit
Werk is belangrijk. Een fatsoenlijke job verzekert een comfortabel leven en draagt bij tot een positief gevoel over jezelf.

Voor extreem-rechts staat werk gelijk aan snel produceren en een hogere werklast: meer flexibele uren, meer en langer werken,…


Het recht op sociale zekerheid
Dankzij de sociale zekerheid heeft iedereen gedurende zijn hele leven toegang tot sociale voorzieningen (betaalbare gezondheidszorg, pensioenen, werkloosheidshulp, enz.)

Extreem-rechts wil de sociale zekerheid afbouwen en wil die vervangen door privé-initiatieven.


Het recht op onderwijs voor iedereen
Onderwijs moet gratis, voor iedereen toegankelijk en pluralistisch zijn.

Voor extreem-rechts zijn scholen kweekvijvers van nationalisme, competitiviteit en elitevorming. Het ijvert voor strenge controles op leerkrachten en strengere selecties van leerlingen. Extreem-rechts wil geen gratis onderwijs en verkiest privé-scholen.


Het recht op een herverdelend belastingssysteem
De inkomensbelasting streeft naar een rechtvaardige herverdeling van de inkomens.

Extreem-rechts pleit voor de vermindering van de inkomensbelasting en voor de vervanging ervan door hogere BTW. Dat is onrechtvaardig omdat het de laagste inkomens zo het zwaarst treft.


Het recht op bestaanszekerheid en -veiligheid
Iedereen heeft recht op een veilig en bestaanszeker leven. Om het onveiligheidgevoel te bestrijden, moeten we eerst de oorzaken aanpakken: armoede, werkloosheid, huisvesting en andere vormen van uitsluiting…

Extreem-rechts heeft belang bij een cultuur van geweld en vertaalt dit in agressieve en hatelijke taal en daden om mensen bang te maken. Hierin past dus het pleidooi voor vrij wapenbezit en burgerwachten. Extreem-rechts bestrijdt misdaad niet, het is er mee de oorzaak van. De talloze veroordelingen voor geweldpleging van extreem-rechtse kopstukken bewijzen dit.


Het recht om elkaar te ontmoeten met respect voor onderlinge verschillen
We hechten veel belang aan openheid en tolerantie, ongeacht culturele, religieuze of andere verschillen. Diversiteit is een belangrijke bron van rijkdom in onze wereld.

Extreem-rechts ontkent de multiculturaliteit, die alleen maar zal toenemen. Het leeft dus in een andere, onrealistische wereld.


Het recht op vrije meningsuiting
Vrij zijn mening kunnen uiten, zonder angst voor vergelding of sancties, is één van onze meest fundamentele rechten.

Extreem-rechts misbruikt dit recht om haat en racisme te zaaien. Tegelijk de journalisten muilkorven en bepalen welke artistieke uitingen nog ‘aanvaardbaar’ zijn. Van censuur gesproken!


Het recht om vrij te denken
Ieder mens moet vrij zijn om te kiezen welke levensbeschouwing en mening hij aanhangt en hoe hij deze in de praktijk brengt zonder anderen hierin te schaden.

Extreem-rechts heeft geen respect voor deze vrijheid. Het valt afwijkende godsdiensten aan en streeft één enkele levensvisie na.


Het recht op vrije tijd en ontspanning naar keuze
Iedereen heeft toegang tot een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten waaruit men naar smaak en voorkeur kan kiezen. Zelfontplooiing is immers belangrijk.

Extreem-rechts ondermijnt dit door het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten te controleren. Het cultureel aanbod mag niet divers zijn, moet kritische geesten ontmoedigen en de monoculturele visie ondersteunen.


Het recht om te stemmen en actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven
Het stemrecht en de vrijheid om deel te nemen aan het gemeenschapsleven en het maatschappelijk debat zijn de peilers van een actief burgerschap. Dit komt iedereen toe, ongeacht zijn herkomst.

Extreem-rechts wil bevolkingsgroepen van allochtone oorsprong uitsluiten uit het politieke leven.


Het recht op emancipatie van de vrouw
Het vergde een harde strijd om te komen tot het recht van de vrouw om zelf te beslissen wat er met haar lichaam gebeurt. Contraceptie en abortus zijn belangrijke overwinningen in de emancipatiestrijd.

Extreem-rechts blijft zich verzetten tegen het recht op abortus, weigert nieuwe medische hulpmiddelen die de emancipatie vergroten, en wil de vrouw terug aan de haard.


Het recht om openlijk zijn seksuele geaardheid te beleven
Iemands seksuele geaardheid mag in geen geval een reden tot discriminatie zijn.

Extreem-rechts is tegen het homohuwelijk en tegen adoptie door holebikoppels.


Het recht van werknemers om zich te verenigen
De vrijheid van werknemers om zich te organiseren en rechten op te eisen is een duur betaalde verworvenheid.

Extreem-rechts wil vakbonden rechtspersoonlijkheid geven om stakingen en andere syndicale acties te kunnen bestraffen. Bovendien wil extreem-rechts de vakbonden vervangen door corporaties per beroepssector waarin naast de werknemers ook de bedrijfsleiders zitten.


Het recht om te beschikken over kwaliteitsvolle basisvoorzieningen
We hebben een uitgebreid net aan openbare diensten en private organisaties, die basisvoorzieningen als water, elektriciteit, gas, enz. verstrekken aan betaalbare prijzen.

Extreem-rechts is voor de afbouw van openbare voorzieningen en wil ze volledig privatiseren, waardoor steeds meer mensen uit de boot vallen. Om van de openbare diensten te genieten (tenminste wat er van de openbare diensten overgebleven is na privatisering!) moet men aan hun bloed-en-bodem-criteria beantwoorden.


Wenst u ook een rode driehoek te dragen?
De verdeelpunten in WEST-VLAANDEREN zijn:

Brugge - Patrick Van Duyvenboden
Antonis De Rooverestraat 3, 8310 Assebroek - tel 050 351086
Na afspraak

Blankenberghe - Raf Desmedt
Evendijk-West 20, 8380 Zeebrugge - tel 050 550889
Na afspraak (na 18u)

Kortrijk - VOC Mozaïek - Doris Verlinde
Overleiestraat 15A, 8500 Kortrijk - 056 371615
Open op weekdagen van 9u-17u

Oostende - VLC Geuzetorre - Steven Dudal
Kazernelaan 1, 8400 Oostende - tel 059 51 63 95
Open op weekdagen van 8u30-16u

Oostkamp - VOC Molensteen - Johan Keirse
Brugsestraat 9, 8020 Oostkamp - tel 0475 600587
Open op maandag van 19-21u en woensdag van 17-19u

Roeselare - Luc Werbrouck
Biezenhof I/8, 8800 Roeselare - tel 051 223134
Na afspraak

Tielt - Jeannine De Decker
Steenstraat 39, 8700 Tielt - tel 051 403117
Op woensdag van 10-12u)

Waregem - VOC Poincaré - Guy Adams
Stormestraat 144, 8790 Waregem - tel 0495 441171
Open op weekdagen van 8u30 - 17u

Rode driehoek

Nadenkertjes:

Wat is er van dit extreem-rechts gedachtengoed al doorgedrongen in onze maatschappij?


- Voor extreem-rechts staat werk gelijk aan snel produceren en een hogere werklast. Waarom stijgt het protest van de arbeiders tegen een hogere werklast, meer flexibele uren, meer en langer werken,…?
- Extreem-rechts wil de sociale zekerheid afbouwen en wil die vervangen door privé-initiatieven. Gaat onze sociale zekerheid nu al niet niet meer en meer over naar o.a. privé verzekeringen?
- Extreem-rechts heeft belang bij een cultuur van geweld. Hoe ver is dit gedachtengoed al geinfiltreerd in onze media?
- Tegelijk de journalisten muilkorven en bepalen welke artistieke uitingen nog ‘aanvaardbaar’ zijn. Is het verbieden van de tentoonstelling "Fenomenale Feminatheek van L.P. Boon" door de CD&V in Antwerpen niet hetzelfde?
- Extreem-rechts wil vakbonden rechtspersoonlijkheid geven om stakingen en andere syndicale acties te kunnen bestraffen .... Reeds nu oordelen rechtbanken dat stakingen mogen verboden worden en vakbonden financieel moeten opdraaien voor de "geleden schade".
- Extreem-rechts is voor de afbouw van openbare voorzieningen en wil ze volledig privatiseren. Wie privatiseerde Belgacom? Wie zal de Post en misschien de Spoorwegen privatiseren?

 

Terug Omhoog